info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Strategija lokalnega razvoja

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje od leta 2021 do leta 2027

Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Prlekija je eden ključnih dokumentov za doseganje trajnostnega in uravnoteženega razvoja območja LAS Prlekija ter programsko izhodišče za ciljno ukrepanje v okviru Program LEADER/CLLD glede na prepoznane lokalne potrebe in potenciale.

Strategija zajema opredelitev lokalnega območja ter analizo njegovih razvojnih potreb in potencialov (vključno z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti), opis območnih strateških ciljev in ukrepov, opredelitev želenih rezultatov,  opis izvajanja projektov (vključno s postopkom izbora in potrjevanja projektov), opis postopka vključitve skupnosti v pripravo strategije lokalnega razvoja ter opis sistema upravljanja lokalne akcijske skupine.

V nastajanje strategije se je vključilo preko 100 organizacij in posameznikov, postopek pa je usmerjal vodilni partner LAS Prlekija, Prleška razvojna agencija. Strategija je bila dokončno oblikovana julija 2023 in oddana v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Odločba o potrditvi LAS Prlekija in Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2021–2027 je bila s strani pristojnih ministrstev izdana 23. januarja 2024. V skladu z odločbo bo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na voljo 1.286.896,28 EUR sredstev, iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESRR) pa 1.079.102,06 EUR, skupaj torej 2.365.998,34 EUR. 

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija za programsko obdobje 2021–2027 s prilogami