info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Projekti, izbrani na podlagi javnih pozivov

V programskem obdobju 2021-2027 načrtujemo objavo 5 javnih pozivov. Projekti se izberejo na podlagi javnega poziva LAS, ki se objavi na spletni strani LAS. Vodilni partner LAS zagotavlja informacije o javnem pozivu in odgovarja na vprašanja potencialnih prijaviteljev osebno, po telefonu in elektronski pošti ter potencialnim prijaviteljem in partnerjem nudi pomoč in svetovanje pri pripravi vlog na javni poziv.

Projekti morajo slediti ciljem SLR, ki sta hkrati tudi glavna cilja programa LEADER/CLLD. Pri merilih se mora upoštevati, da bodo operacije prispevale k okoljski trajnosti in socialni vzdržnosti. Partnerji projekta morajo biti enakopravno vključeni. Projekt mora izkazovati določeno mero inovativnosti, kar pomeni, da v lokalno okolje prispeva določeno mero novosti. Projekti morajo imeti širši vpliv oziroma dodano vrednost za območje LAS. Projekti, ki bodo kandidirali za sofinanciranje s sredstvi ESRR, morajo prispevati k družbeni spremembi oziroma dvigu družbene ozaveščenosti.

Odločitev o izboru projektov za sofinanciranje sprejema Upravni odbor, ki na podlagi poročila Ocenjevalne komisije izbere in potrdi projekte ter obvesti Skupščino LAS o izbranih projektih, prijavljenih na javni poziv LAS. Pri izboru projektov je zagotovljena transparentnost postopka. To pomeni pregleden, neodvisen in odprt način izbire predlogov operacij za financiranje. V postopkih izbora se mora preprečevati navzkrižje interesov.

Podrobnejša merila, postopki, ocenjevanje in izbor projektov ter posebni pogoji za upravičenost stroškov za projekte, sofinancirane iz sklada EKSRP in ESRR, so podrobneje opredeljeni v internih dokumentih LAS.

Vodilni partner operacije v imenu LAS predloži v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije. ARSKTRP odobri izvajanje operacije z izdajo odločbe, MKRR pa sklene z upravičencem pogodbo o sofinanciranju operacije.

Vodilni partner LAS seznam potrjenih operacij objavi na spletni strani LAS.