info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Projekti sodelovanja LAS

Prvi trije ukrepi so dobili v procesu snovanja SLR največ podpore, zato jih bomo podkrepili z dodatno vrednostjo, ki jo generirajo projekti sodelovanja. LAS Prlekija je doslej ustvarila pomemben kapital z intenzivnim vključevanjem v mednarodne aktivnosti na področju programa LEADER/CLLD. To ji je omogočilo aktivno izmenjavo z najbolj progresivnimi nosilci tega programa na meddržavni ravni in izmenjavo z nadpovprečno inovativnimi LAS v Sloveniji in Evropi. Ne glede na dejstvo, da v tokratnem programu LEADER/CLLD za operacije sodelovanja ni na razpolago zunanjega vira izven proračuna SLR, gre za pomemben segment, od katerega pričakujemo veliko dodano vrednost na ravni LAS Prlekija. Prvič, zato, ker sredstva usmerjamo v tri prioritetne ukrepe, kateri bodo generirali nadpovprečen del multiplikacijskih učinkov. Drugič, zato, ker prinašajo operacije sodelovanja nadpovprečno mero inovativnosti in omogočajo prenos najboljših praks na prioritetnih področjih za razvoj območja LAS Prlekija. Pričakovanjem primerno odmerjamo operacijam sodelovanja primeren delež financiranja iz obeh skladov.

S sredstvi EKSRP bomo podprli naslednje operacije sodelovanja

Ukrep

Vsebine operacije

Naslov operacije

Ciljne skupine

Sredstva EKSRP

Partnerske LAS

U1: Bogatitev turistične ponudbe

Strategija turizma, skupna promocija in trženje kapacitet

Območje LAS kot turistična destinacija

Turistični ponudniki in podporne institucije v turizmu

90.000,00

LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh, LAS Ovtar

U2: Lokalna oskrba in trženje lokalnih proizvodov

Vzpostavitev evropske mreže za trženje lokalnih proizvodov

Buyregional

Nosilci lokalnih proizvodov, nosilci dopolnilnih dejavnosti

43.919,80

LAG Achaia (Grčija), LAG Halmstat (Švedska), LAS-i iz Nemčije, Češke, Latvije…

U3: Ohranjanje kulturne dediščine in lokalne identitete

Ohranjanje teras, tradicionalne sorte vina, klopotec, ekološko vinogradništvo.

Vino šepeta hrani

Nosilci izročila, kulturne dediščine, lastniki teras, vinogradniki.

90.000,00

LAS Ovtar, LAS Bogastvo podeželja, LAS Povezani med Dravo in goricami, LAS Štajerska, LAS Haloze

 

S sredstvi ESRR bomo podprli naslednje operacije sodelovanja:

Ukrep

Vsebine

Naslov

Ciljne skupine

Sredstva ESRR

Partnerske LAS

U3: Ohranjanje kulturne dediščine in lokalne identitete

Ohranjanje tradicionalnega izročila, podpora skupnim prireditvam, delavnice

Immaterielle Kultur Erbe / Nesnovna kulturna dediščina (IKD-NKD)

Nosilci izročila, lastniki in mojstri kulturne dediščine

30.000

LAG Vulkanland (Avstrija)

U5: Medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje ranljivih skupin

Programi za zaposlitvene centre, izmenjave in kreiranje novih produktov

 

Ranljive skupine, invalidi

30.000

LAS Kozjak in Pohorje