info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Sklad EKSRP

IZVAJANJE PROJEKTOV

Kratek povzetek:

 • Projekt mora biti izveden na upravičenem območju LAS. Aktivnosti promocije so upravičene tudi zunaj območja LAS na celotnem območju Republike Slovenije.
 • Upravičenci do podpore za izvajanje projektov v okviru SLR so lahko LAS, fizična ali pravna oseba. Zastopnik upravičencev za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo ter dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo je vodilni partner LAS.
 • Projekt mora biti skladen s cilji skladov EKSRP mora obravnavati potrebe, določene v odobreni SLR, ter izvajati ukrepe SLR. Cilji projekta morajo biti merljivi z jasnimi učinki in rezultati.
 • Projekt je izbran oziroma potrjen s strani organov LAS. Pri tem nobena posamezna interesna skupina ne nadzoruje odločanja.
 • Stopnja javne podpore posameznega projekta znaša 80 % upravičenih stroškov projekta. Izjema so naložbe oziroma investicije v gradnjo, pridobitev, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin ter kmetijsko mehanizacijo, pri katerih stopnja javne podpore znaša 65 % upravičenih stroškov naložbe v okviru projekta.
 • Glede na prevladujoč tip stroškov, projekte delimo na:
  • projekte neinvesticijske narave: projekti, pri katerih se neposredni stroški osebja namenijo za izvedbo večjega dela projektnih aktivnosti, za preostale kategorije upravičenih stroškov pa se uporabi pavšalna stopnja;
  • projekte investicijske narave: projekti, katerih večji del projektnih aktivnosti predstavljajo stroški naložb oziroma investicij v opredmetena osnovna sredstva ter v neopredmetena sredstva in stroški storitev zunanjih izvajalcev, za povračilo stroškov osebja pa se uporabi pavšalna stopnja;
 • Upravičeni stroški posameznega projekta ne smejo biti financirani z drugimi javnimi sredstvi.
 • Upravičenec, vključen v izvajanje projekta, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, od vložitve vloge za odobritev projekta vodi ločeno računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi, na primer ločeno stroškovno mesto ali ločene ustrezne računovodske konte. V primeru uporabe poenostavljenih oblik stroškov se na ločenem stroškovnem mestu projekta knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu projekta.
 • Projekt mora biti izveden v skladu s prijavljeno vsebino, ki jo odobri ARSKTRP in področnimi predpisi.
 • Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po vložitvi vloge za odobritev projekta na ARSKTRP.
 • Projekt mora biti izveden najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP, vendar najpozneje do 31. avgusta 2029.
 • Projekt ne sme biti fizično zaključen ali v celoti izveden pred izdajo odločbe o pravici do sredstev za sklad EKSRP, ki jo izda ARSKTRP.

Upravičeni stroški z dokazili za njihovo upravičenost, vsebina vloge in zahtevka za izplačilo, uveljavljanje predplačil, državna pomoč ter javno naročanje za izvajanje projektov v okviru intervencije LEADER so podrobneje določena v dokumentu:

Navodila za izvajanje projektov v okviru pristopa LEADER/CLLD za sklad EKSRP (datum izdaje: 4. 4. 2024)

 


INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI - OZNAČEVANJE VIRA SOFINANCIRANJA

Pravna podlaga za označevanje vira sofinanciranja je PRAVILNIK o označevanju vira sofinanciranja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Ta pravilnik določa zavezanca za označevanje, način označevanja, lokacijo označevanja, obvezne in neobvezne elemente označevanja in trajanje obveznosti označevanja vira sofinanciranja operacij, ki se izvajajo v okviru intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.

Kako je treba označiti vir sofinanciranja? 

Vsi zavezanci za označevanje morajo – ne glede na višino prejetih sredstev – prejem sredstev označiti z obveznimi elementi označevanja, in sicer na svoji spletni stranidružbenih medijih in v dokumentih in komunikacijskem gradivu, namenjenih javnosti.

Dodatno, če operacija glede na višino javnih sredstev presega predpisane pragove, morajo zavezanci za označevanje na javnosti vidnem mestu (npr. vhodnem delu stavbe) z obveznimi elementi označevanja označiti svojo operacijo tudi s plakatioznačevalnimi tablami ali elektronskimi prikazovalniki, in sicer v naslednjih primerih:

 • za projekte LEADER v vrednosti nad 10.000 EUR javnih sredstev,
 • za naložbene projekte v vrednosti nad 50.000 EUR javnih sredstev in
 • za naložbe v infrastrukturo ali gradnjo v vrednosti nad 500.000 EUR skupnih javnih sredstev.

Uporabiti je treba ustrezne uradne predloge (prenesete si na spodaj navedeni povezavi).

Izdelavo in postavitev plakata, table ali elektronskega prikazovalnika zagotovi zavezanec za označevanje sam.

Podrobnosti glede označevanja ter logotipi so na voljo na tej povezavi: 

https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/oznacevanje-vira-sofinanciranja-iz-sn-skp-2023-2027

 


PRIPRAVA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO

Besedilo v pripravi.