info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Strateški dokumenti

UREDBA CLLD

Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027 (pristop LEADER/CLLD), v okviru strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko 2023-2027 v Republiki Sloveniji ter programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Ta uredba ureja podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD je v obdobju 2023-2027 iz skladov EKSRP in ESRR na voljo 84,55 mio evrov, ki bodo namenjeni za izvajanje projektov v okviru strategij lokalnega razvoja (SLR) in upravljanje 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS) v Sloveniji.

Podrobneje uredba določa podporo za izvajanje projektov, vključno s projekti sodelovanja med LAS, v okviru SLR, ki so bile pripravljene v letu 2023. SLR bodo odobrene in se bodo lahko pričele izvajati v začetku leta 2024. Upravičenci do podpore so lahko LAS, fizična ali pravna oseba, razen za sklad ESRR fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov, niso upravičene. 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 (Uradni list RS, št. 132/23, veljavna od 23. 12. 2023)

Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3

 


STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027) podaja nabor ukrepov (t.i. intervencij) za uresničevanje 9 specifičnih ciljev evropske SKP in horizontalnega cilja za razširjanje znanja, inovacij in digitalizacije. S tem SN 2023–2027 sledi vsem 3 krovnim ciljem SKP: konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja.

POVEZAVA

 


 

PROGRAM EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021-2027

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo smo v Sloveniji uresničili že številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države. V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse. Temu bodo namenjena evropska kohezijska sredstva v obdobju do leta 2027, z možnostjo koriščenja do leta 2029, v višini 3,2 milijarde evrov.

POVEZAVA