info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Organi

Skupščina LAS

Je najvišji organ LAS, ki ga sestavljajo vsi člani pogodbenega partnerstva. Članstvo v pogodbenem partnerstvu LAS Prlekija je prostovoljno in odprto za predstavnike javnega, gospodarskega in civilnega sektorja z območja LAS.

Vsak član LAS Prlekija ima na Skupščini en glas. Pri odločanju v LAS nima nobena posamezna interesna skupina več kot 49 % glasov. Člani Skupščine LAS Prlekija se sestanejo najmanj enkrat letno. Skupščino skliče Predsednik LAS na lastno pobudo, na predlog vodilnega partnerja LAS, Nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj tretjine članov LAS Prlekija.

Seznam članov LAS Prlekija

 

Upravni odbor LAS

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja LAS. Šteje petnajst članov, sestavljajo pa ga predstavniki vseh treh sektorjev, ki jih Skupščina izvoli izmed članov LAS. Upravni odbor ima torej:

·         5 predstavnikov javnega sektorja,

·         5 predstavnikov gospodarskega sektorja in

·         5 predstavnikov civilnega sektorja.

Osnovna naloga Upravnega odbora je sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem in delovanjem LAS. Člani Upravnega odbora so odgovorni za učinkovito delovanje LAS Prlekija, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z veljavno zakonodajo.

Člani Upravnega odbora LAS Prlekija

 

Predsednik LAS

Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora LAS. Sklicuje in vodi seje Upravnega odbora in Skupščine LAS ter skrbi za izvajanje sklepov Upravnega odbora. LAS. Izvolijo ga člani Skupščine.

Za predsednika LAS Prlekija je bil za 5-letno mandatno obdobje dne 23. 2. 2023 izvoljen Franc Čuš, ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. 

 

Podpredsednik LAS

Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog.

Za podpredsednika LAS Prlekija je bil za 5-letno mandatno obdobje dne 23. 2. 2023 izvoljen Ivan Kramberger, član društva Sožitje – medobčinsko društvo Gornja Radgona.

 

Seznam predsednikov in podpredsednikov LAS v različnih mandatnih obdobjih

 

Nadzorni odbor LAS

Je nadzorni organ LAS, ki ga sestavljajo:

  • en predstavnik javnega sektorja,
  • en predstavnik gospodarskega sektorja in
  • en predstavnik civilnega sektorja.

Njegove glavne naloge in pristojnosti so, da nadzira finančno in materialno poslovanje LAS, delo Predsednika, Podpredsednika, Upravnega odbora in  vodilnega partnerja, gospodarnost in zakonitost poslovanja LAS ter izvajanje Strategije lokalnega razvoja.

Članice Nadzornega odbora LAS Prlekija

 

Ocenjevalna komisija LAS

Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje, preverja zmogljivosti predlagateljev projektov za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor LAS pripravi poročilo. Ocenjevalna komisija ima sedem članov (5 rednih in 2 nadomestna), ki jih imenuje Upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja ipd. Član Ocenjevalne komisije ne more biti član LAS.

 

Vodilni partner

Skupščina izmed članov LAS izbere enega partnerja, ki prevzame vodilno vlogo. Ta partner predstavlja in zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, organizira delovanje LAS, upravlja s transakcijskim računom LAS ter izvaja ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem.

Za vodilnega partnerja LAS Prlekija je bila na 1. seji Skupščine LAS dne 29. 10. 2015 izbrana Prleška razvojna agencija, ki je potrditev za nadaljevanje vodenja LAS v programskem obdobju 2021–2027 prejela na 13. seji Skupščine LAS dne 23. 2. 2023.