info@las-prlekija.com  +386 2 585 13 40

 Prešernova ulica 2, Lj​utomer

Projekti, katerih upravičenec je LAS

Projekti, katerih upravičenec je LAS, se lahko sofinancirajo brez izvedbe javnega poziva, z neposredno potrditvijo operacije. Predlog operacije z vsebinami, ki so v interesu celotnega območja LAS in uresničuje cilje SLR, pripravi vodilni partner in jo posreduje Upravnemu odboru v odločanje. Upravni odbor razpravlja o vsebini operacij ter po potrebi podaja tudi vsebinske pripombe in potrdi operacije LAS ter obvesti Skupščino LAS. Po potrditvi Upravnega odbora LAS, LAS operacijo posreduje v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, ki o svoji odločitvi obvesti LAS. Če je odobrena operacija za sofinanciranje iz EKSRP, ARSKTRP o odobritvi ali zavrnitvi odloči z odločbo. Če je odobrena operacija za sofinanciranje iz ESRR, sklene upravičenec pogodbo o sofinanciranju z MKRR, LAS sklene pogodbo z drugimi upravičenci (partnerji) v operaciji.