Živa dediščina

Projekt sodelovanja ŽIVA DEDIŠČINA je bil LAS Prlekija odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-45/2020/6, dne 30. 06. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Prlekija znaša 94.136,02EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Prlekija znaša 119.994,27 EUR).

Upravičenci do sredstev z območja LAS Prlekija so:

 • Prleška razvojna agencija, GIZ; 45.137,26 EUR
 • Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci Z.O.O.; 48.998,76 EUR

Operacija se bo v Sloveniji in v Avstriji izvajala od 1. 9. 2020 do 30. 8. 2022 (23 mesecev).

 • Rok za prvi zahtevek: 30. 9. 2021
 • Rok za drugi zahtevek: 30. 9. 2022

Partnerstvo operacije:

 • LAS Goričko 2020 (vodilni partner operacije sodelovanja LAS)
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020
 • LAS Prlekija
 • LAG Schilcherland

 

AKTUALNIM AKTIVNOSTIM PROJEKTA "ŽIVA DEDIŠČINA" lahko sledite na http://www.las-prlekija.com/projekti/ziva-dediscina.

 

OPIS PROJEKTA SODELOVANJA: S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja želimo s projektom Živa dediščina izoblikovati prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje. Z vrednotenjem in predstavitvijo raznolike in bogate kulturne ter etnološke zapuščine želimo ohraniti vrednote, ki oblikujejo podeželje takšno kakršno je, in hkrati vzpodbuditi razvoj podeželskega turizma na inovativen in pristen način.

Skupni izzivi operacije so ohranjanje kulturnih dobrin posameznih območij, zagotavljanje okoljske trajnosti ter omogočanje pristne kulturno-turistične izkušnje prebivalcem območij in obiskovalcem posameznih muzejskih točk. V ta namen želimo z vzpostavitvijo Žive dediščine na inovativen način obuditi spomin na preteklost, kar bomo med drugim dosegli z vključevanjem novih okolju prijaznih tehnologij in z oblikovanjem turistične ponudbe temelječe na avtentični izkušnji obiskovalca. Naša prioriteta je skrb za ohranjanje naravnega in kulturnega okolja podeželskega območja ter sodelovanje, ki temelji na razvoju pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo.

Skupni izziv vseh sodelujočih partnerjev je, kako povečati število obiskovalcev in hkrati trajno ohraniti kulturno dediščino ter trajnostno upravljati s snovno in nesnovno kulturno zapuščino. Z inovativnim pristopom k oblikovanju inovativne turistično-kulturne ponudbe prispevamo k splošnim ciljem Programa razvoja podeželja. Hkrati naše skupno sodelovanje omogoča prenos dobrih praks in ustvarja ugodne pogoje za razvoj kulturnega turizma na podeželju in za povečanje števila obiskovalcev na celotnem območju.

Skupno sodelovanje bo omogočilo kroženje idej in prenos dobrih praks med posameznimi LAS-i. V operaciji bodo sodelovali 4 partnerji, med njimi tudi avstrijski partner LAG Schilcherland, ki se sooča s podobnimi izzivi kot slovenski partnerji. Območje delovanja LAG Schilcherland je namreč pretežno podeželsko in ima podobne karakteristike kot sodelujoča območja iz Slovenije.

Vsak izmed partnerjev bo vzpostavil nove muzejske točke in jih obogatil z interaktivnimi vsebinami ter novimi okolju prijaznimi tehnologijami. Posamezne točke bomo skozi operacijo sodelovanja povezali in tudi skupno predstavljali kot podeželsko turistično doživetje.

Koncept Žive dediščine med drugim zajema tudi povezovanje lokalnega prebivalstva. Slednje bomo omogočili v okviru delavnic in predavanj, s katerimi bomo poudarili pomen ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine podeželja ter pomembnost predstavitve skupne turistične ponudbe sodelujočih območij. Eden izmed ciljev projekta je tudi povečanje znanja in kakovosti storitev turističnih in kulturnih delavcev, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino na podeželju. Poseben poudarek bomo namenili tudi razvoju inovativnih podjetniških idej, ki bodo ugodno vplivale na trajnostni razvoj vključenih območij in predvsem na zmanjšanje števila brezposelnih.

V aktivnosti operacije bodo vključene tudi ranljive skupine, evidentirane v Strategiji lokalnega razvoja posameznega LAS. Ranljive skupine bodo vključene kot udeleženci delavnic in izobraževanj, v okviru katerih bodo prejeli pomembne informacije s področja turističnega dela in varovanja ter vrednotenja kulturne dediščine. S sodelovanjem na delavnicah bodo poleg znanja prejeli tudi pomembne socialne veščine.

Preko operacije bo poskrbljeno tudi za promocijo operacije same, predvsem preko skupne digitalne brošure, v kateri bo poleg opisa operacije tudi opis posameznih muzejskih točk, opis turističnega produkta in opis posameznih lokalnih akcijskih skupin. Tema operacije bo podprta tudi s strokovnimi delovnimi srečanji, na katere bodo povabljeni strokovnjaki s področja varovanja kulturne dediščine in turizma.

Partnerji operacije Živa dediščina smo skupaj pripravili sklope aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev iz naših Strategij lokalnega razvoja, katerih izvedba bo dala jasne učinke in rezultate koristne za vsa štiri območja sodelujočih LAS. Z načrtovanimi aktivnostmi in doseženimi rezultati bomo odgovorili na nekatere potrebe in izzive razvoja vključenih podeželskih območij. Z izmenjavo izkušenj, vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela, bomo okrepili razvojne zmogljivosti območij štirih sodelujočih LAS.

 

VSEBINSKI SKLOP 1: Vodenje in koordinacija operacije

Vodenje in koordinacija operacije bo v domeni vodilnega partnerja, sodelovali pa bodo tudi ostali partnerji. Za lažjo koordinacijo se bo oblikovala projektna ekipa, ki jo bo sestavljal po en predstavnik vsakega partnerja.

Aktivnosti vsebinskega sklopa so namenjene organizaciji, usklajevanju in nadziranju poteka operacije in sicer z namenom doseganja zastavljenih ciljev in končne uspešnosti projekta. V aktivnosti vsebinskega sklopa bodo vključeni vsi partnerji, vodilno vlogo pa bo prevzel vodilni partner operacije LAS Goričko 2020.

 

VSEBINSKI SKLOP 2: Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev mreže »žive« dediščine podeželja

Projektni partnerji v okviru aktivnosti načrtujemo izvedbo skupne analize obstoječih možnosti za vzpostavitev »žive dediščine«. Analizo bomo izvedli s pomočjo deležnikov, ki delujejo na področju varovanja kulturne dediščine in turizma. Vsak izmed partnerjev bo k sodelovanju povabil strokovnjake s področja varovanja kulturne dediščine in s področja turizma.

v pripravo analize bodo vključeni vsi projektni partnerji. Končni rezultata vsebinskega sklopa bo skupna dvojezična analiza, ki bo služila kot izhodišče za naše nadaljnje delo. S pomočjo analize bomo namreč definirali pomanjkljivosti trenutnega stanja na področju ohranjanja in valorizacije kulturne dediščine in poiskali skupne rešitve za izboljšanje položaja kulturne dediščine na podeželju.

 

VSEBINSKI SKLOP 3: Vzpostavitev muzejskih točk in zbiranje gradiva

Vsak partner bo vzpostavil eno trajnostno »živo« muzejsko točko, katere namen bo predstavitev edinstvene kulturne zgodovine podeželja. Vsaka točka bo predstavila drugačen vidik podeželskega življenja: v kapelici, ki se nahaja v parku dvorca Rakičan, se bodo obiskovalci sprehodili skozi zgodovino podeželskega dvorca ter spoznali tudi druge dvorce podeželskega tipa, ki se nahajajo v neposredni okolici in so pomembni spomeniki kulturne dediščine. V stavbi bivše zadruge v Ljutomeru bo na ogled razstava o razvoju zadružništva na Slovenskem, kot pomembne panoge za razvoj podeželja skozi posamezna zgodovinska obdobja. Razstava bo v času izvajanja operacije tudi potovala in bo za omejen čas na ogled pri vsakem partnerju. V Renkovcih bo v obnovljenem stanovanjskem delu najstarejše hiše v vasi, katere gospodarski del je že obnovljen v center BIO Doživetje, na ogled razstava o stavbnem razvoju podeželske panonske hiše ter prikaz vsakdanjega življenja kmečkega prebivalstva nekoč. Avstrijski partner bo pripravil razstavo v gradu Deutschlandsberg, ki priča o zanimivem kulturno-zgodovinskem razvoju območja.

 

VSEBINSKI SKLOP 4: Izoblikovanje aplikacije Raziskovalec »žive« dediščine

Oblikovala se bo mobilna aplikacija za iOS / Android Raziskovalec »žive« dediščine, ki bo predstavila in hkrati povezala vsako vzpostavljeno muzejsko točko. Aplikacija se bo uporabljala kot interaktivni vodič po posamezni razstavi in bo hkrati predstavila posamezne muzejske točke in obiskovalca napotila k ogledu vseh ostalih vključenih točk. Mobilna aplikacija bo omogočila nadgradnjo vsebine in dodajanje novih muzejskih in etnografskih točk. S tem bomo poskrbeli za trajnost operacije in za uspešno promocijo kulturne dediščine na podeželju.

Mobilna aplikacija bo vsebovala tudi interaktivno igro za mlajše obiskovalce. S tem bomo spodbudili mlade obiskovalce k raziskovanju posameznih muzejskih točk. Aplikacija bo omogočala dodatne razlage s pomočjo QR kod in bo obiskovalcu podala informacije o znamenitostih v okolici posamezne točke. Mobilna aplikacija bo na voljo v treh jezikih, v slovenščini, nemščini in angleščini.

 

VSEBINSKI SKLOP 5: Kreacija sodobnega inovativnega turističnega paketa Živa dediščina skozi medsektorsko sodelovanje

Izvedli bomo dve medsektorski srečanji, v okviru katerih bodo strokovnjaki s področja varovanja in predstavljanja kulturne dediščine ter strokovnjaki s področja turizma podali svoje strokovno znanje, s pomočjo katerega bomo oblikovali sodoben turističen paket. Identificirali bomo že obstoječe muzejske in etnografske zbirke na območju posameznih LAS, ki jih bomo skupaj z na novo vzpostavljenimi točkami oblikovali v zanimivo turistično ponudbo. Uspešnost turističnega paketa bomo med drugim zagotovili tudi z ogledi dobrih praks, na katerih bomo partnerji pridobili nova znanja s področja promocije kulturne dediščine in to znanje implementirali na naša območja.

Vsi partnerji bomo skupaj oblikovali turistični paket Živa dediščina, ki bo oblikovan tako, da bo obiskovalca vzpodbudil k ogledu vseh muzejskih točk, torej tudi tistih, ki jih bomo identificirali tekom aktivnosti. Turistični paket bo izoblikovan kot skupna brošura v digitalni obliki in bo na voljo vsem zainteresiranim obiskovalcem. Brošura bo na voljo v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku in bo objavljena na spletni strani vsakega partnerja v operaciji ter na spletnih straneh vseh vključenih točk.

 

VSEBINSKI SKLOP 6: Vključevanje ranljivih skupin

V vsebinskem sklopu se bodo izvedle različne delavnice z naslednje aktivnosti:

 • Izvedba delavnic Starejši za mlade in mladi za starejše: medgeneracijske delavnice, v okviru katerih bodo mladi zbirali pričevanja starejših o življenju nekoč – zgodbe bodo naknadno vključene v aplikacijo.
 • Izvedba praktičnih delavnic na temo tradicionalnih obrti: praktične delavnice bodo namenjene vsem zainteresiranim.
 • Izvedba delavnic na temo romske kulturne dediščine: delavnice bodo namenjene spoznavanju romske nesnovne kulturne dediščine. Delavnice bodo organizirane v RIS Dvorec Rakičan, ki že izvaja programe za Rome.
 • Izvedba delavnic za brezposelne: delavnice bodo namenjene brezposelnim in bodo predstavile možnosti zaposlitve v turizmu in možnosti razvoja socialnega podjetništva na podeželju

 

VSEBINSKI SKLOP 7: Promocijske aktivnosti operacije

Promocija se bo izvajala v skladu s programskimi določili. Prav tako bomo pri načrtovanju in izvedbi upoštevali načelo ekonomičnosti in načelo doseganja ciljnih skupin.

Vsi partnerji bomo ustrezno označili naložbe in opremo, prav tako bomo vsi partnerji skrbeli za promocijo operacije, posameznih LAS-ov in za promocijo Evropskega kmetijskega sklada za podeželje.

Z enodnevno turo za novinarje bomo poskrbeli za še kako pomembno promocijo naše operacije in turističnega produkta. Sodelujoči novinarji bodo namreč na neposreden način spoznali na novo vzpostavljene muzejske točke in omogočili diseminacijo rezultatov operacije.

Povezave:

PRP LEADER EU SLO barvni

 

0
0
0
s2sdefault