Živa dediščina

Projekt sodelovanja ŽIVA DEDIŠČINA je bil odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-45/2020/6, dne 30. 06. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Prlekija znaša 94.136,02EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Prlekija znaša 119.994,27 EUR).

Upravičenci do sredstev z območja LAS Prlekija so:

  • Prleška razvojna agencija, GIZ; 45.137,26 EUR
  • Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci Z.O.O.; 48.998,76 EUR

Operacija se bo v Sloveniji in v Avstriji izvajala od 1. 9. 2020 do 30. 8. 2022 (23 mesecev).

  • Rok za prvi zahtevek: 30. 9. 2021
  • Rok za drugi zahtevek: 30. 9. 2022

Partnerstvo operacije:

  • LAS Goričko 2020 (vodilni partner operacije sodelovanja LAS)
  • LAS Pri dobrih ljudeh 2020
  • LAS Prlekija
  • LAG Schilcherland

 

AKTUALNIM AKTIVNOSTIM PROJEKTA "ŽIVA DEDIŠČINA" lahko sledite na http://www.las-prlekija.com/projekti/ziva-dediscina.

 

OPIS PROJEKTA SODELOVANJA: S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja želimo s projektom Živa dediščina izoblikovati prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje. Z vrednotenjem in predstavitvijo raznolike in bogate kulturne ter etnološke zapuščine želimo ohraniti vrednote, ki oblikujejo podeželje takšno kakršno je, in hkrati vzpodbuditi razvoj podeželskega turizma na inovativen in pristen način.

Skupni izzivi operacije so ohranjanje kulturnih dobrin posameznih območij, zagotavljanje okoljske trajnosti ter omogočanje pristne kulturno-turistične izkušnje prebivalcem območij in obiskovalcem posameznih muzejskih točk. V ta namen želimo z vzpostavitvijo Žive dediščine na inovativen način obuditi spomin na preteklost, kar bomo med drugim dosegli z vključevanjem novih okolju prijaznih tehnologij in z oblikovanjem turistične ponudbe temelječe na avtentični izkušnji obiskovalca. Naša prioriteta je skrb za ohranjanje naravnega in kulturnega okolja podeželskega območja ter sodelovanje, ki temelji na razvoju pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo.

Skupni izziv vseh sodelujočih partnerjev je, kako povečati število obiskovalcev in hkrati trajno ohraniti kulturno dediščino ter trajnostno upravljati s snovno in nesnovno kulturno zapuščino. Z inovativnim pristopom k oblikovanju inovativne turistično-kulturne ponudbe prispevamo k splošnim ciljem Programa razvoja podeželja. Hkrati naše skupno sodelovanje omogoča prenos dobrih praks in ustvarja ugodne pogoje za razvoj kulturnega turizma na podeželju in za povečanje števila obiskovalcev na celotnem območju.

Skupno sodelovanje bo omogočilo kroženje idej in prenos dobrih praks med posameznimi LAS-i. V operaciji bodo sodelovali 4 partnerji, med njimi tudi avstrijski partner LAG Schilcherland, ki se sooča s podobnimi izzivi kot slovenski partnerji. Območje delovanja LAG Schilcherland je namreč pretežno podeželsko in ima podobne karakteristike kot sodelujoča območja iz Slovenije.

Vsak izmed partnerjev bo vzpostavil nove muzejske točke in jih obogatil z interaktivnimi vsebinami ter novimi okolju prijaznimi tehnologijami. Posamezne točke bomo skozi operacijo sodelovanja povezali in tudi skupno predstavljali kot podeželsko turistično doživetje.

Koncept Žive dediščine med drugim zajema tudi povezovanje lokalnega prebivalstva. Slednje bomo omogočili v okviru delavnic in predavanj, s katerimi bomo poudarili pomen ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine podeželja ter pomembnost predstavitve skupne turistične ponudbe sodelujočih območij. Eden izmed ciljev projekta je tudi povečanje znanja in kakovosti storitev turističnih in kulturnih delavcev, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino na podeželju. Poseben poudarek bomo namenili tudi razvoju inovativnih podjetniških idej, ki bodo ugodno vplivale na trajnostni razvoj vključenih območij in predvsem na zmanjšanje števila brezposelnih.

V aktivnosti operacije bodo vključene tudi ranljive skupine, evidentirane v Strategiji lokalnega razvoja posameznega LAS. Ranljive skupine bodo vključene kot udeleženci delavnic in izobraževanj, v okviru katerih bodo prejeli pomembne informacije s področja turističnega dela in varovanja ter vrednotenja kulturne dediščine. S sodelovanjem na delavnicah bodo poleg znanja prejeli tudi pomembne socialne veščine.

Preko operacije bo poskrbljeno tudi za promocijo operacije same, predvsem preko skupne digitalne brošure, v kateri bo poleg opisa operacije tudi opis posameznih muzejskih točk, opis turističnega produkta in opis posameznih lokalnih akcijskih skupin. Tema operacije bo podprta tudi s strokovnimi delovnimi srečanji, na katere bodo povabljeni strokovnjaki s področja varovanja kulturne dediščine in turizma.

Partnerji operacije Živa dediščina smo skupaj pripravili sklope aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev iz naših Strategij lokalnega razvoja, katerih izvedba bo dala jasne učinke in rezultate koristne za vsa štiri območja sodelujočih LAS. Z načrtovanimi aktivnostmi in doseženimi rezultati bomo odgovorili na nekatere potrebe in izzive razvoja vključenih podeželskih območij. Z izmenjavo izkušenj, vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela, bomo okrepili razvojne zmogljivosti območij štirih sodelujočih LAS.

Povezave:

PRP LEADER EU SLO barvni