Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane

TRAJNOSTNA DOBAVNA VERIGA EKOLOŠKE HRANE
Akronim: TRAVE

Partnerji operacije:

LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče (vodilni partner)

PARTNER 1

LAS PRLEKIJA, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
Partner znotraj LAS:
JEDRO, zavod za razvoj socialne ekonomije, Ljutomer, so.p., Ptujska cesta 14, 9240 Ljutomer;
Ekološka kmetija Kovačič, Stara cesta 57, 9240 Ljutomer;

PARTNER 2
LAS GORIČKO 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci;
Partner znotraj LAS:
VIDOV BREJG, Tatjana Buzeti- NDDK, Fokovci 77, 9208 Fokovci;
Zavod Bistra hiša Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci;
Štefan Gjergjek – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kovačevci 28, 9264 Grad;

PARTNER 3
IMRO-DDKK, Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság, Petőfi Sándor 17 – 19, 8800 Nagykanizsa;

Skupni cilj operacije sodelovanja LAS je spodbujanje trajnostne pridelave in predelave ekološke hrane na območju sodelujočih LAS in posredno v SLO in ES. Priprava te hrane za trg in povečanje njene prodaje, bo okrepilo ekonomski položaj in obenem, preko promocije uživanja bolj zdrave prehrane, izboljšalo tudi kakovost življenja prebivalcev podeželja na območjih sodelujočih LAS. Z vlaganjem v večjo samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov in naložbami v učinkovito rabo energije ter krajšanjem dobavnih poti, bomo prispevali k blaženju podnebnih sprememb, ki nastajajo zaradi pridelave, predelave in distribucije ekoloških izdelkov. Način, s katerim želimo te cilje doseči predvideva vključevanje podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialnega podjetništva, kar bo imelo tudi ugoden vpliv na zaposlovanje in socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin območja.
Na območjih partnerskih LAS se še vedno soočamo z depopulacijo, predvsem podeželja, zaradi vedno manj poslovnih priložnosti in priložnosti za zaposlitev aktivnega prebivalstva, še posebej pa so na področju zaposlovanja prizadete določene ranljive ciljne skupine, kot so dolgotrajno brezposelne osebe z invalidnostmi, ki jim dostikrat zaposlitev onemogoča tudi dejstvo, da so obenem nekoliko starejši in/ali ženske.

SPLOŠNI CILJ PROJEKTA:
Izboljšati ekonomsko, socialno in okoljsko stanje na območju partnerskih LAS

SPECIFIČNI CILJI:

 • Povečati število ekoloških proizvajalcev in proizvodov z zaposlovanjem ljudi iz ranljivih ciljnih skupin
 • Zmanjšati okoljske obremenitve zaradi transportov in embalaže ekoloških izdelkov z digitalno podprtim inovativnim logističnim modelom prodaje ekoloških izdelkov manjših proizvajalcev
 • Povezati v partnerstvo manjše ekološke proizvajalce s podjetji, ki delujejo po principih socialne ekonomije in zaposlujejo težje zaposljive posameznike iz ranljivih ciljnih skupin za lažje usklajevanje potreb po delovni sili in smiselnim zaposlovanjem teh posameznikov, ki si to želijo
 • Povečati usposobljenost in število zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin v ekološki pridelavi, predelavi in distribuciji
 • Povečati prepoznavnost območij partnerskih LAS in ekoloških blagovnih znamk, ki prihajajo iz tega območja
 • Omogočiti hitrejši razvoj partnerjev projekta z organizacijo dogodkov, namenjenih spoznavanju in prenosu dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju

 

KAZALNIKI:

 • Število usposobljenih potencialnih podjetnikov: 2 potencialna podjetnika – preko programa usposabljanja za ranljive ciljne skupine boo usposabljali vsaj 2 posameznika, ki bosta spoznala vse vidike ekološke pridelave, predelave in distribucije hrane in tako pridobila potrebna znanja in veščine za morebitno zaposlitev pri kakšnem od partnerjev ali poskusila nadaljevati samostojno, kot podjetnika.
 • Število novih lokalnih proizvodov in storitev: 6
 • Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD: 5 deležnikov
 • število prebivalcev, vključenih v rabo OVE in URE: 20 prebivalcev. Na nivoju projekta bomo izvedli video konferenčne delavnice, ki se jih lahko udeležijo vsi prebivalci vseh območij, na katerih bomo predstavili vidike okoljske trajnosti in prilagajanja na podnebne spremembe skozi URE in OVE na področju ekološkega kmetijstva.
 • število vključenih predstavnikov ranljivih skupin v projekte s področja socialne vključenosti: 2 predstavnika ranljivih ciljnih skupin bosta direktno vključena v program usposabljanja pri partnerskem socialnem podjetju Jedro, izvedene bodo 3 delavnice izključno za ranljive ciljne skupine za povečanje možnosti njihove zaposlitve.

Obdobje izvajanja operacije:
Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Prlekija v EUR: 99.204,41

Celotna upravičena vrednost operacije v EUR: 351.825,46

Celoten znesek sofinanciranja operacije v EUR: 386.900,84

Povezave:

PRP LEADER EU SLO barvni