Kolesarska veriga na podeželju

Projekt sodelovanja KOLESARSKE VERIGE NA PODEŽELJU je bil LAS Prlekija odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-110/2020/9, dne 30. 10. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Prlekija znaša 99.999,99 EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Prlekija znaša 139.739,25 EUR).

Vrednost celotnega projekta sodelovanja znaša preko 1,6 MIL EUR.

Upravičenci do sredstev z območja LAS Prlekija so:

 • Občina Ljutomer; 42.106,42 EUR
 • Občina Veržeji; 42.106,42 EUR
 • Prleška razvojna agencija giz (vodilni partner LAS Prlekija);15.787,15 EUR

Trajanje operacije: 23 mesecev; od 15. 10. 2020 – 30. 11. 2022

 • Rok za prvi zahtevek: 30. 12. 2021
 • Rok za drugi zahtevek: 30. 12. 2022

Partnerstvo operacije:

 • LAS Gorenjska košarica (vodilni partner),
 • LAS Srce Slovenije,
 • LAS Loškega pogorja,
 • LAS Dolenjska in Bela krajina,
 • LAS V objemu sonca,
 • LAS Vipavska dolina,
 • LAS Goričko 2020,
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020,
 • LAS Prlekija,
 • LAS Suhe krajine,
 • LAS Med Snežnikom in Nanosom,
 • LAS Krasa in Brkinov

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na obmocju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih
skupin in devetindvajset (32) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim obmocjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map,
skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij
podeželja.
Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.
Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki
brez velikega vložka v medijsko distribucijo.
Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven.
Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.
Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala raba učinkovite rabe energije, obnovo
vlivih virov in znižanje emisij.
Učinki se bodo multiplicirali tudi z pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstojecih materialov z eno dostopno tocko spletno in mobilno točko.

 GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

A1) Vodenje in koordinacija LAS

A2) Izdelava študije, umeščanje v prostor, svetovanje pri izvedbi, primopredaji, zagonu

Priprave grafičnih podlag postaj pri umeščanju v prostor, pomoč pri umeščanju v prostor in določitev optimalne mikrolokacije in končne rešitve, svetovanje pri primopredaji, zagonu sistema upravljanja, ureditvi splošnih pogojev in cenovnih politik, 1. stopnji integracije. Prenos znanj z obstoječih sistemov. Izdelava študije pozitivnih učinkov operacije na zdravje, vpliv na prostor, URE in emisije.

A3) Svetovanje pri postopkih javnega naročila

Po pridobljenih tržno primerljivih ponudbah izbralo izvajalca (z znanjem in izkušnjami z JN), ki bo izpeljal celoten postopek javnega naročila za dobavo in montažo opreme za vse sodelujoče LAS-e oziroma za vse naročnike po LAS-ih. Vodilni partner LAS Gorenjska košarica bo v sodelovanju z ostalimi (11-imi) sodelujočimi LAS-i s pomočjo izvajalca (z znanjem in izkušnjami z JN) pripravil in objavil skupno Javno naročilo ter vso potrebno dokumentacijo, katere namen je pridobitev kompatibilne opreme z že obstoječo opremo, ter kompatibilno opremo med naročniki v projektu.

A4) Dobava in montaža opreme za izposojo koles

Vzpostavitev štirih (4) postavljene postaje za izposojo koles, ki vključujejo dve (2) električni kolesi in tri (3) navadne.

A5) Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) & pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«

1. predstavitev sistema izposoje koles: idejna zasnova, izvedba teoretičnega dela programa, izvedba praktičnega dela programa:

2. vključitev ranljivih skupin: A: upokojenci, ženske, mladostniki; B: iskalci prve zaposlitve ali brezposelni mladi, C; invalidi

zasnova programa / skupina A in informativna delavnica za pridobivanje znanj za delovno mesto 'serviser in vzdrževalec E-koles' / skupina B

A5-2) pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«

A6) Promocijske aktivnosti

Promocijske aktivnosti so zasnovane za vse sodelujoče LAS-e v projektu sodelovanja na način, da se pripravi kvalitetna skupna promocija z dogodkom, ki bo vključevala vse naročnike. Dogodek bo vodil, organiziral ter pripravil zabavno-informativni program dramski igralec z nacionalno prepoznavnostjo. Dogodek bo sočasno predstavljal način uporabe sistema, električnega kolesarstva na splošno ter ozaveščal o potrebnosti kvalitetne kolesarske infrastrukture na območjih operacije. Program bo vseboval tudi catering za cca. 70 ljudi.

Pripravila se bosta 2 kvalitetna videa z promocijsko vrednostjo za vse udeležence, kot tudi operacije na splošno. Drug video bo na zanimiv način prikazal rabo sistema. Namen je ustvariti vsebino, ki bo privlačna in uporabna po zaključku operacije. Angažira se izvajalca z renomejem na nacionalni ravni, z produkcijski referencami z nacionalne televizije.

A7) Celostna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov

A7-1-7 priročnik CGP

A7 – 2) IZDELAVA PROMOCIJSKIH ELEMENTOV

A8) Dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih

 • -        Zasnova enotne platforme z enotno uporabniško izkušnjo.
 • -        Zasnova arhitekture podatkovnih baz, ki omogočajo za uporabnika nemoteno prehajanje, istočasno pa ločujejo opremo in sisteme po LAS-ih/občinah.
 • -        Prirejanje uporabniškega vmesnika.
 • -        Prirejanje mobilne aplikacije
 • -        Priprava obstoječih baz podatkov in izdelava varnostnih kopij
 • -        Migracija obstoječih sistemov na enotno platformo.
 • -        Zasnova in uvajanje enotnih protokolov pri novih sistemih.*
 • -        Nadzor in podpora enotni bazi podatkov za dobo financiranja projekta.
 • -        Svetovanje in podpora pri zasnovi in uvajanju enotnih Splošnih pravil in pogojev uporabe ter paketov.

A9) Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na aplikaciji »mobiln.si« in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov

Gre za deljenje že obstoječih vsebin, ki bodo dosegli multiplikativne učinke ob integraciji v aplikacijo za rezervacijo in sposoja koles. Na ta način se bo povečala tako varnost, privlačnost kolesarjenja znotraj sistema, ko tudi sicer. Imelo bo tudi promocijo vlogo, saj bodo uporabnikom enostavno dostopni vsi materiali, vezani na kolesarstvo in kolesarske poti, ki so bili pripravljeni izven te operacije

A10) Specifična aktivnost – organizacija in izvedba zaključnega dogodka

 

POVEZAVE

0
0
0
s2sdefault