E-polnilnice LAS Prlekija

LAS Prlekija nima skupnega upravno političnega središča, niti ne izrazitega centra dnevnih migracij. Raznolikost osmih občin, ki tvorijo LAS, je velika glede na velikost, razvitost in geografsko lego. Vse to pomeni, da je izvajanje skupnih projektov, ki bi območje LAS Prlekija tesneje povezali, oteženo. V izvajanju Strategije lokalnega razvoja smo v obdobju 2014-2020 zaznali le malo skupnih projektov in pobud na področju izvajanja programa LEADER/CLLD. Zato je smiselno s skupnim projektom, katerega učinki bi bili merljivi v sedmih od osmih občin LAS, okrepiti povezanost občin in prebivalcev območja LAS Prlekija. Operacija E-polnilnice LAS Prlekija je učinkovit odgovor na izzive in potrebe po večji kohezivnosti območja, po sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem in po participaciji prebivalcev v skupnem pristopu k zmanjševanju negativnih učinkov klimatskih sprememb. Operacija E-polnilnice se zgleduje po uspešnih pristopih v nekaterih občinah LAS Prlekija in drugih delih po Sloveniji, po uspešnih primerih v sosednji Avstriji in drugih državah EU.

Glavni cilj operacije E-polnilnice je povečati delež porabe iz obnovljivih virov energije v skupni energetski bilanci območja. Poleg občih ciljev po zmanjšanju negativnih učinkov klimatskih sprememb je pomemben cilj tudi znižanje stroškov za mobilnost na ravni vsake lokalne skupnosti. Splošni trend povečevanja potreb po e-polnilnicah je posledica uvajanja elektrifikacije v avtomobilski industriji. Zagotavljanje poceni obnovljivih virov in povečevanje dostopnosti točk za polnjenje avtomobilov na električni pogon je eden od kazalnikov razvitosti, po katerem zaostajamo za razvitejšimi deli države.

Namen operacije je vzpostaviti v sedmih občinah LAS Prlekija po eno e-polnilno postajo, bodisi za e-kolesa bodisi za e-avtomobile. Skupni pristop bo močno pospešil in tudi pocenil uvajanje okolju prijaznejših oblik prometa in mobilnosti na osnovi črpanja energije iz obnovljivih virov.

Aktivnosti bodo sestavljene v petih vsebinskih oz. delovnih sklopih:
1. Izvedba investicij - izvedba najmanj sedmih e-polnilnic (za e-kolesa ali za e-avtomobile);
2. Izvedba strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks v Avstriji;
3. Izvedba štirih kolesarskih dogodkov po vseh osmih občinah LAS Prlekija;
4. Promocija - dopolnitev spletnih strani in animacija ter informiranje preko družbenih omrežij;
5. Koordinacija, vodenje, evalvacija in poročanje;

Ciljne skupine so vsi prebivalci izbranih lokalih skupnosti, končni uporabniki pa bodo lahko bodisi prebivalci ali javni sektor. Najpogosteje se lokalne skupnosti na tem področju odločajo za investicije v e-polnilnice na frekventnih, javno dostopnih lokacijah.

Vsaka vključena občina pridobi najmanj eno e-polnilnico oz. izvede investicijo za trajno mobilnost. Z operacijo želimo spodbuditi nadaljevanje tovrstnega pristopa, ki ga je možno dograjevati z javnimi ali zasebnimi viri.
Športno-rekreacijski dogodki z obiski izbranih lokalnih ponudnikov bodo potekali v obliki krožnih poti po vseh osmih občinah LAS Prlekija in bodo namenjeni tako lokalnemu prebivalstvu kot turistom.

  PrlekijaLAS LOG17 office rgbPRP LEADER EU SLO barvni


Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave: