Plavčkova dežela

Naziv operacije:

Plavčkova dežela
Akronim operacije: Plavček
Nosilec operacije: Zavod Marianum Veržej
Partnerji operacije: Občina Veržej, Osnovna šola Veržej, Kulturno društvo Slavko Osterc Veržej
Povzetek operacije: Skozi krovno zgodbo izobraževalnega turizma bomo tako začeli graditi turistično ponudbo občine in regije – najprej na področju izobraževalnega turizma, ki pa bo lahko prerasel tudi na druge sfere ponudbe – vključevanje vseh ostalih ponudnikov pod izdelano blagovno znamko (tako ponudnikov doživetij kot ponudnikov storitev), ne le v občini, pač pa na celotnem področju LAS Prlekija.
Nosilec projekta Zavod Marianum Veržej bo skupaj z zunanjimi strokovnjaki izdelal celostno krovno zgodbo na temo Plavčka (zaščitena vrsta žabe, ki živi v mrtvicah reke Mure). Izdelana bo znamka Plavček (izdelava grafične podlage, zakup avtorskih pravic) in maskota Plavček (izdelava maskote osrednjega lika). Preko projekta Plavčkova dežela bomo na novo vzpostavili in nadgradili vsebine izobraževalnih programov, ki jih že izvajamo različni ponudniki v občini.
Glavne aktivnosti operacije:
 • priprava krovne zgodbe o Plavčku;
 • priprava in implementacija izobraževalnih programov;
 • organizacija javnih dogodkov;
 • promocija destinacije;
Splošni cilj: Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije
Specifični cilj: Spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu
Kazalnik: Bogatitev lokalne turistične ponudbe: 1
Celotna vrednost operacije: 53.282,50 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR: 38.061,77 EUR
Več informacij:

www.marianum.si/plavckova-dezela


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0
0
0
s2sdefault

Vzpostavitev družinskega turističnega festivala "Mačje mesto" v Radencih

Naziv operacije:

Vzpostavitev družinskega turističnega festivala "Mačje mesto" v Radencih
Akronim operacije: Mačje mesto
Nosilec operacije: Občina Radenci
Partnerji operacije: Zavod za turizem in šport Radenci, Sava Turizem d.d. Zdravilišče Radenci, Turistično društvo Radenci
Povzetek operacije: Z namenom dviga turističnih atrakcij oz. turistične ponudbe in zanimivosti kraja je Občina Radenci že pred dvema letoma poskusno začela izvajati nekaj urni dogodek »Mačje mesto«. Zakaj tako ime? Med drugim zaradi dejstva, da avtor Mačka Murija (verjetno najbolj znanega mačkona v vsej Sloveniji) g. Kajetan Kovič izvira iz Radencev in je tudi častni občan Radencev. Odziv obiskovalcev v preteklih letih nas je prepričal, da enodnevni dogodek nadgradimo v nekaj dni trajajoči družinski turistični festival s tematiko, povzeto iz zgodbe o Mačku Muriju. Razmišljanje o Muci Maci, Krčmi pri veseli kravi, Mačjem salonu,… je izoblikovalo idejo o »Mačjem mestu«. Zavedamo se, kako zelo je pomembno, da nov turistični produkt razvijamo skupaj z Zdraviliščem Radenci kot gonilno silo razvoja turizma v kraju, kot tudi z nevladnimi in civilnimi turističnimi organizacijami, ki delujejo v Občini Radenci: Turističnim društvom Radenci in javnim zavodom Zavod za turizem in šport Radenci. V kolikor želimo lokalne zgodbe predstaviti lokalno, je neobhodno, da gradimo turistično ponudbo v Radencih v navezavi na zdravilišče in radenski park.
Glavne aktivnosti operacije:
 • priprava in izvedba družinskega turističnega festivala »Mačje mesto« v Radencih 2017 in 2018 (ustvarjalne, promocijske in športno-rekreativne delavnice, kulturni program za otroke in odrasle);
 • mentoriranje, priprava konceptov in izvedba aktivnosti operacije, nadzor nad pripravo in izvedbo aktivnosti, svetovanje pri pripravi javnih naročil;
 • zaposlitev ene osebe za izvajanje aktivnosti operacije pri prijavitelju;
 • povezovanje treh sektorjev za razvoj in nastop z novim turističnim produktom na trgu;
 • izdelava nove CGP festivala, promocijske aktivnosti;
Splošni cilj: Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije
Specifični cilj: Spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu
Kazalnik: Bogatitev lokalne turistične ponudbe: 1
Celotna vrednost operacije: 99.841,85 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR: 68.380,75 EUR
Več informacij:

www.macjemesto.si


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0
0
0
s2sdefault

Zaposlitveni center Ljutomer

Naziv operacije:

Zaposlitveni center Ljutomer
Akronim operacije: ZC Ljutomer
Nosilec operacije: Društvo varnega zavetja Pomurja
Partnerji operacije: Kreativna zadruga za izobraževanje, usposabljanje in kreiranje novih delovnih mest z.o.o., so.p., PE Ljutomer
Povzetek operacije: Invalidne osebe uvrščamo med izključene družbene skupine, saj jim ni zmeraj zagotovljena pravica do enake obravnave kot drugim državljanom RS, kljub z zakonodajo zagotovljenim socialnim pravicam. Podatki o prijavljenih invalidih na ZRSZ kažejo, da je bilo konec meseca septembra 2016 na Uradu za delo Ljutomer v strukturi brezposelnih oseb, prijavljenih kar 32,5 % invalidov. Namen: Zaposlitveni center, ki ga bomo ustanovili v projektu, bo ustanovljen zato, da bo invalidom, ki so upravičeni do zaposlitve v zaščiteni zaposlitvi, omogočil zaposlitev na delovnem mestu in v delovnem okolju, ki bo prilagojeno njihovim delovnim sposobnostim in potrebam.
Zaposlitveni center bo invalidom ponujal socialno in ekonomsko vključitev v poklicno življenje ter ekonomsko neodvisnost na daljši rok, saj gre za dolgotrajno zaposlitev in s tem trajno rešitev te problematike.
Glavne aktivnosti operacije:
 • odprtje Zaposlitvenega centra na področju Ljutomera;
 • usposobljanje vsaj 5 invalidov za delo v zelenem programu in njihova zaposlitev;
 • vzpostavitev mreže sodelovanja deležnikov v lokalni skupnosti in informiranje lokalne skupnosti;
Splošni cilj: Povečanje solidarnosti na območju LAS
Specifični cilj: Povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin
Kazalnik: Vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje in socialne storitve: 10
Celotna vrednost operacije: 46.423,14 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR: 35.064,60 EUR
Več informacij:

www.zavodskupaj.si


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0
0
0
s2sdefault

Promocija investicij v obnovljive vire energije na območju LAS Prlekija

Naziv operacije:

Promocija investicij v obnovljive vire energije na območju LAS Prlekija
Akronim operacije: Prlekija znižuje CO2
Nosilec operacije: Skupina Fabrika, raziskave in razvoj, d.o.o.
Partnerji operacije: /
Povzetek operacije:

Kot izhaja iz SLR je območje LAS Prlekija glede rabe obnovljivih virov energije med manj razvitimi. Čeprav se stanje v zadnjih letih na tem področju izboljšuje, se še vedno velik delež, predvsem javnih in večstanovanjskih objektov ogreva na fosilna goriva, odliv sredstev za fosilne energente iz regije pa slabi lokalno ekonomijo, ne ustvarja dodane vrednosti v regiji in je sporna tudi iz okoljskega vidika. V okviru projekta MOBILES (www.projekt-mobiles.net) , ki se je izvajal v okviru NIP 2011 LAS Prlekija, so občine LAS Prlekija pristopile k Ekoenergetski skupnosti LAS Prlekija, katere glavni cilj je povečanje deleža OVE in lokalne energetske samooskrbe. Operacija PRLEKIJA ZNIŽUJE CO2 je nadaljevanje aktivnosti promocije OVE, ki so bile takrat opredeljene v akcijskem načrtu skupnosti.

Glavni cilj operacije je vzpodbuditi nadaljnje investicije v OVE v lokalnih skupnostih in prispevati k povečanju rabe OVE na območju LAS Prlekija.

Glavne aktivnosti operacije:

so prvenstveno usmerjene v osveščanje in informiranje ter prikaz uspešno izvedenih prehodov na OVE v njihovem lokalnem okolju. Z operacijo želimo doseči, da lokalne skupnosti, gospodarski subjekti in prebivalci območja dobijo nepristranske in neposredne informacije s strani konkretnih uporabnikov OVE iz njihovega lokalnega okolja in jih tako vzpodbuditi k nadaljnjim investicijam v tej smeri.

Splošni cilj: Varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri
Specifični cilj: Prilagajanje podnebnim spremembam, Povečana poraba obnovljivih virov in povečanje učinkovitosti rabe energije
Kazalnik:

Število prebivalcev, vključenih v rabo OVE in URE: 70

Celotna vrednost operacije: 15.377,75 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR:

12.093,49 EUR

Več informacij:

www.skupina-fabrika.com


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0
0
0
s2sdefault

Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer

Naziv operacije:

Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer
Akronim operacije: Ljutomer naše mesto
Nosilec operacije: Občina Ljutomer
Partnerji operacije: Skupina Fabrika d.o.o., Kasaški klub Ljutomer
Povzetek operacije: Namen in predmet operacije je doseči boljšo prepoznavnost naravne, kulturne in zgodovinske dediščine območja ter njihovo vključevanje v turistične proizvode, ki jih lokalno vsak zase ne morejo doseči.
V okviru operacije bodo partnerji skupaj z lokalnimi ponudniki razvili skupni turistični produkt mesta Ljutomer, ki bo temeljil na značilni in prepoznavni kulturni, naravni in zgodovinski dediščine mesta Ljutomer. Večji del aktivnosti operacije bo usmerjen v delo s turističnimi ponudniki, ki bodo na delavnicah in razgovorih animirani k vključitvi v turistično ponudbo. Za namene promocije in v podporo trženju bo izdan turistični katalog mesta Ljutomer, promocijska zloženka na temo kasaštva, pripravljene bodo spletne vsebine, postavljena bo informacijska turistična infrastruktura in urejen edukacijski zeliščni park.
Glavne aktivnosti operacije:

 

Splošni cilj: Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije
Specifični cilj: Spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu
Kazalnik: Bogatitev lokalne turistične ponudbe: 1
Celotna vrednost operacije: 29.592,26 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR: 38.061,77 EUR
Več informacij:

www.obcinaljutomer.si


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0
0
0
s2sdefault

Doma pridelano sadje za lokalno prebivalstvo

Naziv operacije:

Doma pridelano sadje za lokalno prebivalstvo
Akronim operacije: Iz naselja za naselja
Nosilec operacije: Bio dan d.o.o.
Partnerji operacije: /
Povzetek operacije: Sadjarstvo predstavlja specifičen sektor znotraj kmetijstva in čeprav se kmetijstvo kot panoga zadnja leta vse bolj povezuje tako znotraj panoge kot širše, pa v sadjarstvu še vedno pa ostajata problema ponudnikov sadja in produktov iz njega, nepovezanost pridelovalcev ter obenem njihova neprepoznavnost na širšem trgu.
Namen operacije je zato oblikovanje ponudbe in organiziranje skupnega nastopa različnih pridelovalcev sadja in produktov z območja urbanih središč LAS pod enotno blagovno znamko.
Glavne aktivnosti operacije:
 • celostna grafična podoba blagovne znamke,
 • skupna blagovna znamka,
 • promocija blagovne znamke
Splošni cilj: Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije
Specifični cilj: Povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in storitev
Kazalnik: število novih lokalnih proizvodov in storitev – nova blagovna znamka: 1
Celotna vrednost operacije: 38.775,50 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR: 25.957,92 EUR
Več informacij:


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0
0
0
s2sdefault