Delavnice za pripravo SLR 2021 - 2027

Ekipa Prleške razvojne agencije, ki ji je ponovno zaupano vodenje lokalne akcijske skupine LAS Prlekija, se je lotila priprave Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Prlekija za novo programsko obdobje do leta 2027. Že tretje programsko obdobje zapored bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER / CLLD oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. To pomeni, da bo strategija nastala na podlagi potreb, ki izhajajo iz našega lokalnega okolja. Z željo, da skupaj poiščemo potrebe, želje, predloge in poslovne ideje za razvoj v občinah in na območju LAS samo zato v vsaki izmed osmih občin LAS Prlekija organizirali delavnice, namenjene predstavnikom javnega, gospodarskega in civilnega sektorja. Na delavnicah smo se osredotočili na vaše potrebe in na potrebe okolja ter jih umestili v zastavljene prednostne naloge, ki nam bodo služile kot izhodišče za pripravo strategije lokalnega razvoja.

PPT predstavitev na delavnicah

Delavnica v Križevcih, sejna soba Občine Križevci, 27. 3. 2023 ob 10.00 uri

Križevci 1 Križevci 2

Na delavnici v prostorih Občine Križevci je sodelovalo 9 udeležencev. Po uvodni predstavitvi so udeleženci prispevali svoje videnje prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti ter v dinamičnem procesu in izmenjavi mnenj izoblikovali stališča, uvrščena v tri skupine: turizem, naravni viri in sociala. Na področju turizma so bili izpostavljeni največji izzivi in potrebe na področju povezovanja turistične ponudbe, digitalizacije, postavljanja turistično informativne signalizacije, vključevanja kulturne dediščine in izročila v turistično ponudbo. Izpostavljena je bila potreba po nadgradnji parka doživetij, ki pomembno vpliva na kvaliteto življenja v občini in širše. Na področju okoljske problematike so bile izpostavljene potrebe po spodbudah za OVE in URE in hitrejšemu prehodu v ekološko kmetovanje. Na področju sociale so bile izpostavljene potrebe po medgeneracijskem sodelovanju.

Križevci 3 Križevci 4

seznam prisotnih

 __________________________________________________________________________________________________________________

Delavnica v Gornji Radgoni, sejna soba Občine Gornja Radgona, 27. 3. 2023 ob 14.00 uri

 Gornja Radgona 1 Gornja Radgona 2

Na delavnici v prostorih Občine Gornja Radgona je sodelovalo 11 udeležencev. Glavni predlogi v razpravi o razvojnih potrebah in priložnostih, prednostih, slabostih, nevarnostih in priložnostih so bili po skupnem preudarku združeni v pet skupin: turizem, kulturna dediščina, lokalna hrana, urejanje javnih površin in sociala. Na področju turizma je bilo zlasti izpostavljeno Negovsko jezero, kolesarstvo, avtodomarstvo, razgledni stolp, povezovanje ponudnikov, vinske ceste, učne poti, različni turistični produkti in ureditev novih kapacitet. Na področju kulturne dediščine je bila izpostavljena arheološka dediščina, rokodelstvo, tradicionalna arhitektura. Na področju lokalne hrane je bila poudarjena potreba po učinkovitejšem trženju s pomočjo različnih pristopov. Med razmislekom o urejanju javnih površin so bile izpostavljene potrebe po zunanjem gledališču, letnem kinu, ulične razstave, ureditev mestnega jedra. Na področju sociale je bila izpostavljena potreba po večji mobilnosti in povezljivosti območja LAS. Na področju okolja so bile izražene potrebe po hitrejšem nameščanju fotovoltaike na infrastrukturo kmečkih gospodarstev.

Gornja Radgona 3 Gornja Radgona 4

seznam prisotnih

__________________________________________________________________________________________________________________

Delavnica v Svetem Juriju ob Ščavnici, sejna soba Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 29. 3. 2023 ob 14.00 uri

Sv. Jurij ob Scavnici 1

Na delavnici v prostorih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je sodelovalo 7 udeležencev. Glavni poudarki v razpravi o razvojnih potrebah in priložnostih, prednostih, slabostih, nevarnostih in priložnostih, so bili med razpravo združeni v pet tematskih sklopov: turizem, kulturna dediščina, lokalna hrana, urejanje javnih površin, in sociala v povezavi s podjetništvom. Na področju turizma so bile izpostavljene kolesarske poti, pohodniške poti, ureditev etno vasi na Stari gori, potreba po vzpostavitvi TIC-a, izvedba različnih programov za obiskovalce. Med kulturno dediščino najbolj izstopa potreba po obnovi domačij s tradicijo. V vsebisnkem sklopu lokalna hrana je bil dan največji poudarek skupni blagovni znamki za območje LAS, tržnicam, povezovanju kmetij in trženju. V skupini urejanje javnih površin je prevladalo mnenje o nujnosti modernizacije vaških športnih igrišč, rekreacijskih središčih, ureditvi vaškega jedra. Na področju sociale je bil poudarek na zagotavljanju mobilnosti z javnim prevozom, velik pomen je bil dan programom za zdrav življenjski slog, tudi podjetniškemu izobraževanju.

Sv. Jurij ob Scavnici2

seznam prisotnih

__________________________________________________________________________________________________________________

 Delavnica v Apačah, sejna soba Občine Apače, 3. 4. 2023 ob 10.00 uri

Apače 1 Apače 2

Na delavnici v prostorih Občine Apače je sodelovalo 8 udeležencev. Glavni poudarki v razpravi o razvojnih potrebah in priložnostih, prednostih, slabostih, nevarnostih in priložnostih so bili v dinamični razpravi združeni v tri tematska področja: turizem, kulturna dediščina in lokalna hrana. Na področju turizma se je pokazala potreba, da z dogodki, prireditve in programi obogatijo sicer skromno turistično ponudbo. Največ priložnosti se kaže ob Muri, po celotni apaški dolini, potrebno pa bi bilo povečati tudi nastanitvene kapacitete v občini. V sklopu kulturne dediščine je bil izpostavljen 11 mlinski kanal in potreba po nadgradnji ponudbe v povezavi s čemažem. Na področju lokalne hrane pogrešajo spletno prodajo, prodajo lokalnih izdelkov preko avtomatov in potrebe po opremljanju in usposobitvi ponudnikov za nove produkte.

 Apače 3 Apače 4

seznam prisotnih

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Delavnica v Veržeju, sejna soba Občine Veržeju, 3. 4. 2023 ob 14.00 uri

Veržej 1 Veržej 2

Na delavnici v prostorih Občine Veržej je sodelovalo 10 udeležencev. Glavni poudarki v razpravi o razvojnih potrebah in priložnostih, prednostih, slabostih, nevarnostih in priložnosti so bili združeni v naslednje skupine: turizem, kulturna dediščina, sociala in okolje. Na področju turizma so izkazali velik interes za obnovo tradicionalnih delavnic (kovačnica, čebelarstvo), in izkazali potrebo po izgradnji postajališča za avtodome in kampe. Potrebno je organizirati več prireditev. Na področju kulturne dediščine je bil izpostavljen mlin na Muri, potreba po nujni obnovi kulturne dvorane, urejanju cimpranih hiš, prireditvenih prostorov, rokodelskih delavnic in prireditev. Med naravnimi viri so bile izpostavljene mrtvice ob Muri, na področju sociale pa medgeneracijski center.

Veržej 3 Veržej 4

seznam prisotnih

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Delavnica v Ljutomeru, sejna soba Občine Ljutomer, 4. 4. 2023 ob 10.00 uri

Ljutomer 2 Ljutomer 3

 

Na delavnici v prostorih Občine Ljutomer je sodelovalo 13 udeležencev. Glavni poudarki v razpravi o razvojnih potrebah in priložnostih, prednostih, slabostih, nevarnostih in priložnostih so bili umeščeni v tri večje tematske sklope:; turizem, lokalna hrana in sociala. Na področju turizma je bila izražena potreba po novih turističnih produktih, spominkih, art galerijah in grafični delavnici, urejanju parka, urejanju prevozov turistov, zagotoovitev dodatnih nočitvenih kapacitet, nadgradnji (tudi digitalizaciji) kolesarskih in tematskih poti, urejanje turističnih točk za lažjo dostopnost ranljivim skupinam, velik poudarek pa je bil namenjen vrsti predlogov za združevanje ponudbe v skupno promocijo in trženje, kreiranje atraktivnih turističnih paketov, športni turizem, med-lasovsko sodelovanje na področju turizma in aktivnosti za skupno upravljanje turizma na destinaciji celotnega območja LAS. Na področju kulturne dediščine je bilo izpostavljeno gasilstvo, gasilske prireditve, gasilski prostori in stara oprema, tradicionalna arhitektura in ozelenitev starega mestnega jedra. Na področju sociale so bile izražene potrebe po javnih površinah, prilagojenim otrokom s posebnimi potrebami, potrebe po organizaciji izobraževanj in usposabljanj, in po medgeneracijskih izmenjavah.

 

Ljutomer 4 Ljutomer 5

seznam prisotnih

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Delavnica na Razkrižju, sejna soba Občine Razkrižje, 4. 4. 2023 ob 14.00 uri

Razkrižje 1 Razkrižje 2

Na delavnici v prostorih Občine Razkrižje je sodelovalo 6 udeležencev. Glavni poudarki v razpravi o razvojnih potrebah in priložnostih, prednostih, slabostih, nevarnostih in priložnostih so bili umeščeni v tri tematske sklope: turizem, kulturna dediščina in urejanje javnih površin. Na področju turizma se kaže velika priložnost z izgradnjo broda čez Muro. Potrebna je vzpostavitev mreže postajališč, za izposojo električnih koles, kolesarska pot, glamping, viseči most pri sotočju Mure in Ščavnice, akvaponski center. Na področju kulturne dediščine je bil izpostavljen mlin, slap, obnova stare gasilske opreme in potreba po dodatnih kulturno turističnih prireditvah. Med urejanjem javnih površin je bila omenjena protipoplavna zaščita ob Muri in energetsko samozadosten tržni prostor za lokalne izdelke.

Razkrižje 3 Razkrižje 4

seznam prisotnih

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Delavnica v Radencih, sejna soba Občine Radenci, 6. 4. 2023 ob 14.00 uri

Radenci 1 Radenci 2

Na delavnici v prostorih Občine Radenci je sodelovalo 6 udeležencev. V razpravi o razvojnih potrebah in priložnostih, prednostih, slabostih, nevarnostih in priložnostih so udeleženci združili predloge in ugotovitve v štiri glavne skupine: turizem, kulturna dediščina, lokalna hrana in naravni viri. Na področju turizma je bila izpostavljena izposoja koles, polnilnice in vodenje turistov s kolesi, v povezavi s tem tudi ureditev kolesarskih in tematskih poti, potreba po vzpostavitvi pisarne TIC, pogostejših turističnih prireditvah, označevanje poti in nadgradnja festivala Mačje mesto. V Radencih bi bilo potrebno urediti muzej in prodajalno lokalnih izdelkov, označiti Atilovo pot, digitalizirati turistične točke in obnoviti parkovno dediščino. Na področju lokalne hrane je potrebno nadaljevati s povezovanjem lokalnih ponudnikov, omogočiti lažjo prodajo preko digitalnih medijev in združevati ponudbo celotnega območja LAS v skupno trženje. Med naravnimi viri so bili izpostavljeni vrelci, voda in ureditev bazenskega kompleksa v multimedijski center. Na področju sociale je bila izražena potreba po ureditvi dnevnega centra za vse generacije, postavitev motoričnih igral in programi za zdrav življenjski slog.

Radenci 3 Radenci 4

 seznam prisotnih