Pogosta vprašanja in odgovori (zadnja posodobitev 30. 1. 2017)

VPRAŠANJA VEZANA NA 2. JAVNI POZIV

1. Ali lahko enakopravno sodeluje na Javnih pozivih LAS Prlekija nekdo, ki ni član LAS Prlekija?
Na Javne pozive LAS Prlekija se lahko prijavijo tudi tiste organizacije, društva ali posamezniki, ki niso člani LAS Prlekija.

 

2. Ali lahko na razpisu sodeluje nekdo, ki nima sedeža na območju LAS Prlekija ?
Na razpisu LAS Prlekija ne more sodelovati nekdo, ki nima sedeža na območju ene od osmih občin LAS Prlekija. Izjema velja za tiste organizacije, ki so organizirane na tak način, da opravljajo svojo dejavnost na širšem področju regije ali države in so že doslej izvajale svoje dejavnosti tudi na območju LAS Prlekija.

 

3. Na katerem območju se morajo izvajati operacije, ki se lahko prijavijo na 2. javni poziv LAS Prlekija, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj? Ali mora imeti vlagatelj operacije sedež na tem območju?
Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja in se izvajajo izključno v naslednjih naseljih: Gornja Radgona, Ljutomer, Radenci, Apače, Negova, Spodnja Ščavnica, Križevci, Lukavci, Stročja vas, Mala Nedelja, Cezanjevci, Cven, Šafarsko, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Prijavitelj/vlagatelj operacije ima lahko sedež izven teh naselij, vendar pa na območju LAS Prlekija oziroma kot je zapisano v prejšnjem odgovoru.

 

4. Ali je evidentiranje primerov dobrih praks izven upravičenih naselij območja LAS upravičen strošek operacije?
Evidentiranje primerov dobrih praks izven upravičenih naselij LAS Prlekija ni upravičen strošek v okviru operacij CLLD, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predlagamo, da v operacijo vključite zgolj primere dobrih praks iz upravičenih 15 naselij, navedenih v 2. javnem pozivu in v Strategiji lokalnega razvoja LAS Prlekija.

 

5. Ali je upravičen strošek operacije tudi evidentiranje naravne in kulturne dediščine, ki se nahaja izven upravičenih naselij 2. javnega poziva, ali je predmet turističnega kataloga lahko samo upravičeno območje iz JP?
Evidentiranje naravne in kulturne dediščine izven 15 naselij LAS Prlekija, upravičenih do sredstev ESRR (naselja navedena v 2. javnem pozivu in v Strategiji lokalnega razvoja LAS Prlekija), ni upravičen strošek operacij CLLD, sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predmet turističnega kataloga so lahko samo elementi naravne in kulturne dediščine, ki se nahajajo znotraj opredeljenih 15 naselij LAS Prlekija.

 

6. Ali lahko na 2. javni poziv LAS Prlekija kandidirajo tudi fizične osebe?
Ne. Upravičenci do podpore so pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki (tudi popoldanski s.p.), nevladne organizacije in institucije regionalnega razvoja.

 

7. Od kdaj naprej so stroški, nastali v okviru operacije, upravičeni?
Upravičeni so samo tisti stroški, ki bodo nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT (v skladu z 71. členom Uredbe za CLLD) do dneva zaključka operacije oziroma oddaje zahtevka na MGRT. Vrsta upravičenih stroškov je navedena v 2. javnem pozivu. Predvidevamo, da bomo v LAS Prlekija vloge na MGRT oddali v začetku aprila.

 

8. Kakšen je najnižji in kakšen je najvišji znesek podpore za posamezno operacijo v okviru 2. javnega poziva?
Najvišji znesek podpore za posamezno operacijo je 70.000 EUR, najnižji znesek podpore za posamezno operacijo pa znaša 5.000 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati tudi omejitve sredstev po posameznih ukrepih, kakor izhaja iz Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija. V kolikor je za posamični ukrep na voljo manj kot 70.000 EUR, to pomeni, da bo tudi višina sofinanciranja iz strani ESRR manjša od 70.000 EUR; največ do višine sredstev v predvidenem ukrepu.

 

9. Ali je prispevek v naravi upravičen strošek?
Ne. Pri operacijah, sofinanciranih iz sklada ESRR, prispevek v naravi ni upravičen strošek.

 

10. Ali je prostovoljno delo upravičen strošek?
V 2. javnem pozivu prostovoljno delo (torej tudi prispevek v naravi) ni upravičen strošek v operaciji.

 

11. V 2. javnem pozivu za nekatere ukrepe iz SLR ni razpisanih sredstev iz sklada ESRR. Kako to?
Ukrepi v SLR, za katere ni predvidenega sofinanciranja iz ESRR, lahko pridobijo (če so izbrani in potrjeni) sredstva iz EKSRP, ki pa je predmet 1. javnega poziva LAS Prlekija.

 

12. Ali bodo operacije točkovno konkurirale med sabo znotraj posameznega ukrepa, ali na nivoju razpisa?
Operacije/projekti konkurirajo na ravni posameznega ukrepa, vendar ni nujno, da bo Upravni odbor razdelil vsa sredstva. Možno je, da Upravni odbor kljub preseženemu minimalnemu pragu točk, sredstev ne dodeli ali jih dodeli le del. Priporočamo, da operacije načrtujete skladno z resničnimi potrebami in ne prvenstveno v odvisnosti od razpoložljivih sredstev.

 

13. Če bo na enem ukrepu več pozitivno točkovanih vlog, na enem ukrepu pa ne bo nobene vloge, ali se bodo v tem primeru sredstva razporejala?
V teku izvajanja 2. javnega poziva ne bo nobenih prerazporejanj. Prerazporejanja med ukrepi in tematskimi področji so možna le, če se tako eksplicitno odločita Upravni odbor in Skupščina LAS. V takem primeru je potrebno spremeniti Strategijo lokalnega razvoja LAS Prlekija (SLR). Spremembo SLR morajo pravočasno potrditi tudi pristojni državni organi (MKGP in MGRT).

 

14. Ali je potrebno ob prijavi na javni poziv k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za izvedbo vsake aktivnosti pri izvajanju operacije?
Da, v skladu s 5. odstavkom 64. člena Uredbe CLLD, mora upravičenec k vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov za posamezno vrsto upravičenega stroška. Pri tem je smiselno združevanje aktivnosti v smiselne sklope. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

 

15. Ob prijavi na javni poziv moramo k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za izvedbo posameznih aktivnosti. Ali smo potem ob izvajanju operacije vezani na točno določenega podizvajalca, katerega ponudbo smo priložili k vlogi?
Ne. Ponudbe priložene k vlogi na javni poziv so namenjene izračunu najvišjih priznanih vrednosti posameznih stroškov. Ko je operacija potrjena, izberete izvajalca, ki ni nujno eden izmed tistih, katerega ponudba je bila priložena vlogi. Nove ponudbe je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo.

 

16. Ali mora imeti ponudnik materiala oz. storitev (zunanji izvajalec) sedež na območju LAS Prlekija?
Ne, ni nujno.

 

17. Ali naročniki (zavezanci) javnih naročil morajo izvesti postopek javnega naročanja pred oddajo vloge za prijavo operacije na javni poziv?
Ne. Oddajo se samo najmanj tri tržno primerljive ponudbe, javno naročilo pa se izvede šele po tem, ko je operacija odobrena.

 

18. Kaj se šteje kot novo delovno mesto?
Kot novo delovno mesto se šteje zaposlitev za polni delovni čas 40 ur tedensko. Dokazuje se s pogodbo o zaposlitvi ter M1 obrazcem kot potrdilom o prijavi v obvezna socialna zavarovanja. Prav tako se šteje samozaposlitev za 40 ur tedensko kot samostojni podjetnik posameznik. Kazalnik je potrebno doseči najkasneje do oddaje zadnjega zahtevka za sofinanciranje operacije. Delovno mesto je potrebno ohranjati še vsaj tri leta od datuma končnega izplačila upravičencu (za 1.JP in 2.JP predvidoma do konca leta 2021).

 

19. Najmanj koliko partnerjev mora sodelovati v operaciji, da se operacija izvaja v obliki partnerstva?
Da se operacija izvaja v obliki partnerstva sta potrebna najmanj dva upravičenca – to sta vodilni partner/vlagatelj in (vsaj en) partner.

 

20. Ali lahko partnerji v operaciji sodelujejo tudi brez finančnih obveznosti, torej ali lahko sodelujejo samo vsebinsko, ne črpajo pa nepovratnih sredstev in ne vlagajo svojih sredstev? Če to ni možno, kakšna je najnižja finančna soudeležba posameznega partnerja v operaciji?
Partner v operaciji je tisti, ki prevzame izvedbo določenih aktivnosti v operaciji in krije stroške za izvedbo teh aktivnosti. Najnižji delež finančne soudeležbe posameznega partnerja v operaciji sicer ni določen oz. predpisan. Pri vključitvi partnerjev v operaciji bodite pozorni, da so naloge med partnerji v operaciji jasno definirane (zapisane v vlogi), realne in izvedljive ter da partnerji enakovredno sodelujejo pri operaciji.

 

21. Ali lahko posamezna ponudba vsebuje oceno stroškov za aktivnosti, ki ji bo izvajalo več partnerjev? Ali mora ponudba biti ločeno izdana za točno določeno aktivnost, ki jo bo izvajal posamezen partner v operaciji?
Ponudbe naj bodo izdane glede na aktivnosti, ki jih bo izvajal določen partner v operaciji, torej ločeno.

 

22. Ali je potrebno v elektronski obliki zraven izpolnjene vloge oddati tudi priloge in zbrane ponudbe?
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim pozivom ter razpisno dokumentacijo. Administrativno popolna vloga je vloga, ki je izpolnjena v celoti (vsi deli obrazca) in s priloženimi vsemi obveznimi prilogami. To pomeni, da je potrebno v elektronski obliki priložiti tudi zahtevane priloge in zbrane ponudbe.

 

23. V operaciji bomo uveljavljali tudi stroške poslovnih prostorov, ki jih uporabljamo za poslovanje ter stroške telefona. Ali moramo tudi za te fiksne stroške pridobiti tri ponudbe?
V tem primeru priložite najemno pogodbo za poslovne prostore, iz katere bo razvidna cena najema prostorov ali zadnji račun za najem oz. opravljeno storitev (stroški telefona). Upravičeni so samo stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo aktivnosti operacije.

 

24. Ali so ponudbe (ceniki) za material oz. storitve, ki so javno dostopni preko spleta, dovolj, da se priložijo k vlogi?
Priporočeno je, da je ponudba naslovljena na tistega, ki bo aktivnost v operaciji izvajal.

 

25. Ali mora imeti vlagatelj za namen investicije pravnomočno gradbeno dovoljenje za namembnost, ki jo želi izvajati v okviru javnega poziva, sofinanciranega s programom CLLD?
Obrazložitev vprašanja: Vlagatelj bo za potrebe oddajanja sob (turizma) urejal objekt, ki je v GURS-u vpisan kot stanovanjska hiša in ima za ta namen uporabno dovoljenje (zgrajen pred letom 1967). Dela, ki jih bo izvajal na objektu spadajo med investicijsko vzdrževalna dela vključno z nabavo opreme , torej za posege, za katere ne potrebuje novega gradbenega dovoljenja. Kakšen dokument je ob vlogi na javni poziv LAS Prlekija za sredstva EKSRP ali ESRR v takšnem primeru potrebno priložiti?
Odgovor MGRT: Vlaganja so namenjena izvajanju manjših projektov.

 

26. Ali so gospodarska vozila (npr. avto za vleko prikolice s konji ali pa avto z nadgradnjo mobilne prodajalne) upravičena naložba v okviru programa CLLD?
Odgovor MGRT: Za sklad ESRR morajo biti upravičeni stroški skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Stroški so upravičeni, če so predvideni v shemi državne pomoči. Nakup vozil je možen le, v kolikor je bolj racionalen od najema vozila (potrebno je upoštevati 7 letno obdobje amortizacije, v skladu s slovenskimi računovodskih standardih). V tem primeru vidimo, da je najem oz. izposoja bolj racionalen, glede na čas trajanja operacije.
Nakup opreme za nadgradnjo vozila oz. mobilne prodajalne je lahko upravičen strošek v kolikor je v skladu s cilji operacije.

 


Vprašanja vezana na 1. javni poziv

1. Ali lahko enakopravno sodeluje na Javnih pozivih LAS Prlekija nekdo, ki ni član LAS Prlekija ?
Na Javne pozive LAS Prlekija se lahko prijavijo tudi tiste organizacije, društva ali posamezniki, ki niso člani LAS Prlekija.

 

2. Ali lahko na razpisu sodeluje nekdo, ki nima sedeža na območju LAS Prlekija ?
Na razpisu LAS Prlekija ne more sodelovati nekdo, ki nima sedeža na območju ene od osmih občin LAS Prlekija. Izjema velja za tiste organizacije, ki so organizirane na tak način, da opravljajo svojo dejavnost na širšem področju regije ali države in so že doslej izvajale svoje dejavnosti tudi na območju LAS Prlekija.

 

3. V 1. Javnem pozivu za nekatere ukrepe iz SLR ni razpisanih sredstev iz sklada EKSRP. Kako to?
Ukrepi v SLR, za katere ni predvidenega sofinanciranja iz EKSRP, lahko pridobijo (če so izbrani in potrjeni) sredstva iz ESRR, vendar tovrstno sofinanciranje ni predmet 1.javnega poziva LAS Prlekija.

 

4. Kaj se zgodi v primeru, da je na ukrepu predvidenih manj sredstev od maksimalnega možnega zneska za posamezno operacijo (70.000 eur)?
Ne glede na maksimalno možno podporo sofinanciranja iz strani programa CLLD, je možno pridobiti za operacijo največ toliko nepovratnih sredstev, kot jih v posameznih ukrepih razpisujemo.

 

5. Ali bodo operacije točkovno konkurirale med sabo znotraj posameznega ukrepa, ali na nivoju razpisa?
Operacije/projekti konkurirajo na ravni posameznega ukrepa, vendar ni nujno, da bo Upravni odbor razdelil vsa sredstva. Možno je, da Upravni odbor kljub preseženemu minimalnemu pragu točk, sredstev ne dodeli ali jih dodeli le del. Priporočamo, da operacije načrtujete skladno z resničnimi potrebami in ne prvenstveno v odvisnosti od razpoložljivih sredstev.

 

6. Če bo na enem ukrepu več pozitivno točkovanih vlog, na enem ukrepu pa ne bo nobene vloge, ali se bodo v tem primeru sredstva razporejala?
V teku izvajanja 1.javnega poziva ne bo nobenih prerazporejanj. Prerazporejanja med ukrepi in tematskimi področji so možna le, če se tako eksplicitno odločita Upravni odbor in Skupščina LAS. V takem primeru je potrebno spremeniti SLR. Spremembo SLR morajo pravočasno potrditi tudi pristojni državni organi (MKGP in MGRT).

 

7. Ali je potrebno ob prijavi na javni poziv k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za izvedbo vsake aktivnosti pri izvajanju operacije?
Da. Razen v primeru aktivnosti, ki so navedene v Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ko je dovolj 1 ponudba.

 

8. Ob prijavi na javni poziv moramo k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za izvedbo posameznih aktivnosti. Ali smo potem ob izvajanju operacije vezani na točno določenega podizvajalca, katerega ponudbo smo priložili k vlogi?
Ne. Ponudbe priložene k vlogi na javni poziv so namenjene izračunu najvišjih priznanih vrednosti posameznih stroškov. Ko je operacija potrjena, izberete izvajalca, ki ni nujno eden izmed tistih, katerega ponudba je bila priložena vlogi. Nove ponudbe je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo.

 

9. Ali mora imeti ponudnik materiala oz. storitev (zunanji izvajalec) sedež na območju LAS Prlekija?
Ne, ni nujno.

 

10. Ali naročniki (zavezanci) javnih naročil morajo izvesti postopek javnega naročanja pred oddajo vloge za prijavo operacije na javni poziv?
Ne. Oddajo se samo najmanj tri tržno primerljive ponudbe, javno naročilo pa se izvede šele po tem, ko je operacija odobrena.

 

11. Kaj se šteje kot novo delovno mesto?
Kot novo delovno mesto se šteje zaposlitev za polni delovni čas 40 ur tedensko. Dokazuje se s pogodbo o zaposlitvi ter M1 obrazcem kot potrdilom o prijavi v obvezna socialna zavarovanja. Prav tako se šteje samozaposlitev za 40 ur tedensko kot samostojni podjetnik posameznik. Kazalnik je potrebno doseči najkasneje do oddaje zadnjega zahtevka za sofinanciranje operacije. Delovno mesto je potrebno ohranjati še vsaj tri leta od datuma končnega izplačila upravičencu.

 

12. Zanima nas promocija oz. oglaševanje na območju, ki ga pokriva samo en lokalni radio. Kako v tem primeru pridobimo tri tržne ponudbe?
Predlagamo, da ponudbe pridobite od treh različnih zunanjih izvajalcev (npr. oglaševalskih agencij).

 

13. Kaj točno je mišljeno z besedo »operacija«?
»Operacija« je izraz, ki se v novem programskem obdobju uporablja namesto izraza »projekt«. Zato se v razpisni dokumentaciji na nekaterih mestih še vedno pojavlja izraz projekt (npr. v specifičnih merilih za ocenjevanje).

 

14. Pri izpolnjevanju vloge imamo težave na mestu, kjer je treba navesti, kdaj se bo operacija pričela. Ali je to takoj po potrditvi operacije, ali lahko sami določimo, kdaj bomo pričeli?
Po izvedbi vseh postopkov, ki so v pristojnosti LAS, vodilni partner LAS posreduje vsako operacijo posamezno v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Uradno se operacije lahko pričnejo izvajati po izdaji odločbe ARSKTRP. Od takrat dalje velja tudi upravičenost stroškov operacije. V tem trenutku ne moremo določiti, kdaj so bodo torej operacije lahko pričele izvajati, ker je to odvisno od dolžine trajanja postopkov na ARSKTRP. Glede na pretekle izkušnje pa predvidevamo in ocenjujemo, da se bodo operacije lahko pričele izvajati nekje v maju oziroma juniju 2017.

 

15. Najmanj koliko partnerjev je potrebno sodelovati v operaciji, da se operacija izvaja v obliki partnerstva?
Da se operacija izvaja v obliki partnerstva sta potrebna najmanj dva upravičenca – to sta vodilni partner/vlagatelj in (vsaj en) partner. Zaželeno je, da izhajata iz različnih sektorjev – javnega, zasebnega ali gospodarskega.

 

16. Ali lahko partnerji v operaciji sodelujejo tudi brez finančnih obveznosti, torej ali lahko sodelujejo samo vsebinsko, ne črpajo pa nepovratnih sredstev in ne vlagajo svojih sredstev? Če to ni možno, kakšna je najnižja finančna soudeležba posameznega partnerja v operaciji?
Partner v operaciji je tisti, ki prevzame izvedbo določenih aktivnosti v operaciji in krije stroške za izvedbo teh aktivnosti. Najnižji delež finančne soudeležbe posameznega partnerja v operaciji sicer ni določen oz. predpisan. Pri vključitvi partnerjev v operaciji bodite pozorni, da so naloge med partnerji v operaciji jasno definirane (zapisane v vlogi), realne in izvedljive ter da partnerji enakovredno sodelujejo pri operaciji.

 

17. Ali lahko posamezna ponudba vsebuje oceno stroškov za aktivnosti, ki ji bo izvajalo več partnerjev? Ali mora ponudba biti ločeno izdana za točno določeno aktivnost, ki jo bo izvajal posamezen partner v operaciji?
Ponudbe naj bodo izdane glede na aktivnosti, ki jih bo izvajal določen partner v operaciji, torej ločeno.

 

18. Kako ovrednotiti prostovoljno delo v operaciji?
Prostovoljno delo se lahko ovrednoti v obliki prispevka v naravi, ki ne sme preseči 10 % od upravičene vrednosti operacije. Vrednost prostovoljnega dela (urno postavko) določa Pravilnik o področjih prostovoljskega dela.

 

19. Ali je potrebno v elektronski obliki zraven izpolnjene vloge oddati tudi priloge in zbrane ponudbe?
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim pozivom ter razpisno dokumentacijo. Administrativno popolna vloga je vloga, ki je izpolnjena v celoti (vsi deli obrazca) in s priloženimi vsemi obveznimi prilogami. To pomeni, da je potrebno v elektronski obliki priložiti tudi zahtevane priloge in zbrane ponudbe.

 

20. V operaciji bomo uveljavljali tudi stroške poslovnih prostorov, ki jih uporabljamo za poslovanje ter stroške telefona. Ali moramo tudi za te fiksne stroške pridobiti tri ponudbe?
V tem primeru priložite najemno pogodbo za poslovne prostore, iz katere bo razvidna cena najema prostorov ali zadnji račun za najem oz. opravljeno storitev (stroški telefona). Upravičeni so samo stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo aktivnosti operacije.

 

21. Ali so ponudbe (ceniki) za material oz. storitve, ki so javno dostopni preko spleta, dovolj, da se priložijo k vlogi?
Ne, ponudba mora biti izdana na tistega, ki bo aktivnost v operaciji izvajal.

 

22. Ali mora imeti vlagatelj za namen investicije pravnomočno gradbeno dovoljenje za namembnost, ki jo želi izvajati v okviru javnega poziva, sofinanciranega s programom CLLD?
Obrazložitev vprašanja:
Vlagatelj bo za potrebe oddajanja sob (turizma) urejal objekt, ki je v GURS-u vpisan kot stanovanjska hiša in ima za ta namen uporabno dovoljenje (zgrajen pred letom 1967). Dela, ki jih bo izvajal na objektu spadajo med investicijsko vzdrževalna dela vključno z nabavo opreme , torej za posege, za katere ne potrebuje novega gradbenega dovoljenja. Kakšen dokument je ob vlogi na javni poziv LAS Prlekija za sredstva EKSRP ali ESRR v takšnem primeru potrebno priložiti?
ODGOVOR MKGP: Zakon o gostinstvu, kamor sodi tudi dejavnost sobodajalstva, v 8. členu določa, da mora biti za objekt, v katerem namerava opravljati gostinsko dejavnost pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona (=sobodajalec), pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Stanovanje oz. hiša mora biti grajena v skladu z zakonodajo o gradnji stanovanjskih objektov.
V kolikor bo vlagatelj izvajal dejavnost oddajanja sob kot sobodajalec (14. člen Zakona o gostinstvu določa, da je sobodajalec oseba (fizična, pravna, društvo), ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju ali počitniški hiši), potem že z obstoječim uporabnim dovoljenjem za stanovanjsko dejavnost izpolnjuje pogoj, da mora imeti vlagatelj ob oddaji vloge pridobljena vsa potrebna dovoljenja.
V kolikor bo vlagatelj želel opravljati dejavnost v gostinskem objektu (hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi dom - skladno s 4. členom Zakona o gostinstvu), pa bi bilo potrebno pred vložitvijo vloge izpeljati celoten postopek spremembe namembnosti (pridobitev novega gradbenega dovoljenja, ki bi se glasil na gostinski objekt, ipd.), predhodno pa preveriti, ali občinski prostorski akti dovoljujejo izvajanje predlagane dejavnosti na predlaganem območju.